Jeremija Lazarevic
Serbia

Jeremija Lazarevic
Jeremija Lazarevic was born in 1955 in Kozelj, Ljig municipality. He finished elementary school in Belanovica. In Belgrade he graduated from the Faculty of Natural Sciences and Mathematics.
His published poetry collections include: The Time of the Monkey (2009), Love is not just a word (2009), The Mutter of the Rock (2012), The Key of the Baking House (2015), Philosophy (2017), In the Shadow of the Holy Cross (2018).
His poetry book Mukla Zaprega is translated into Macedonian and Romanian, and The Key of the Baking House into Slovak. Some is his poems are also translated in Russian, Bulgarian and Turkish.
His works are included in Anthologies of Serbian poetry.
He publishes poetry in major journals, proceedings and participates in reputable poetry festivals in Serbia and abroad.
He has received the poetry award, the "Stamp of Prince Lazar" "Radoje Domanovic", the "Poetic Chrysovulia", the "Orpheus" of the International Prize in Macedonia, and for the collection of poems In the Shadow of the Holy Cross, the Lifetime Achievement Award "Ravanican".
He is a member of the Brothers Miladinovci Academy, the Macedonia Prezent International Academy in Macedonia, the Union of Fatherland and Dispersal Artists, and the Serbian Orthodox University.
He lives in Belgrade and is a member of the Serbian Writers' Association.

Јеремија Лазаревић,рођен је 1955 год. у Козељу, општина Љиг.Основну школу завршио је у Белановици.У Београду је дипломирао на Природно-математичком факултету.
Објавио је збирке поезије: Време немани (2009), Љубав није само реч (2009) ,Мукла запрега (2012),Кључ печалне куће (2015),Филозофиија(2017),У сенци часног крста (2018).
Збирка поезије Мукла запрега,преведена је на македонски и румунски,а Кључ печалне куће на словачки језик. Поезија из објављених збирки превођена је на руски,бугарски и турски језик.
Застуљен је у антологијама српске поезије.
Објављује поезију у значајним часописима,зборницима и учесник је угледних песничких фестивала у Србији и иностранству.
Добитник је песничке награде,“Печат кнеза Лазара“„Радоје Домановић“,“Песничке хрисовуље“,“Орфеј“међународне награде у Македонији,а за збирку песама У сенци часног крста,награде за животно дело“ Раваничан“.
Члан је Академије „Браћа Миладиновци“,Међународне Академије „ Македонија Презент“ у Македонији,Савеза уметника у отаџбини и расејању и Српске Духовне Академије.
Живи у Београду,члан је Удружења књижевника Србије.