Katica Kulavkova
North Macedonia

Katica Kulavkova
Photo: Zarko Culic
Katica KULAVKOVA, (PhD) (kkulavkova@gmail.com) – literary and cultural theoretician, writer: member of Macedonian Academy of Sciences and Arts, member of European Academy of Sciences and Arts in Salzburg, full professor of theory of literature, literary hermeneutics and creative writing on the Faculty of Philology at the University “St. Cyril and Methodius” in Skopje (1984-2015). Vice President of PEN International and honorary president of PEN Macedonian. Author of more than thirty books of poetry (in Macedonian and in translation), two collections of short stories, one play, and approximately forty other books, as both author and editor: Theory of Literature (1998), Hermeneutics of Identities (2006), The Pleasure of Interpretation (2009), The Demon of Interpretation (2009), Open Poetics (2016), Balkan Narratives (2018), The Freedom System (2019). Editor of: Notions of Literary Theory (2007), Interpretations in Poetics and Hermeneutics (5 Volumes), Critical Methods and Interpretation (in 2 volumes, 2018), Theory of Intertextuality (2004) et al. Research interests: theory and hermeneutics of literature, Balkan cultures, South Slavic literatures, intertextual theory, critical methods & interpretative syncretism.

Катица Ќулавкова е поет, раскажувач и теоретичар, редовен професор по теорија на книжевноста, херменевтика и креативно, редовен член на МАНУ (2003), член на Европската Академија на науките (Салцбург) и потпретседател на Меѓунардниот ПЕН.
Автор е на книгите поезија: Благовести (1975), Акт (1978), Нашиот согласник (1981), Нова пот (1984), Жедби, престапни песни (1989), Домино (1993), Изгон на злото (поетска драма 1997), Меѓусвет (2000), Слеп агол (2004), Тенок мраз (2008), Голо око (хаику), 2010, Ерато (2009), Кога ни гореше под нозете (2013), Хаику елегии (2013), Мои страсти, мои страданија (2019). Објавила две збирки куси фикции/раскази: Друго време (1989) и Сонот е живот (2014). Автор е на теориските книги: Фигуративниот говор и македонската поезија (1984), Стапка и отстапка (1987), Одлики на лириката (1989), Копнеж по систем (1992), Потход и исход (1996), Камен искушител (1997), Тетратки (1997), Теорија на книжевноста - увод (1999; на англиски јазик, 2004), Мала книжевна теорија (2001), Поетика лирике (Београд, 2001), Херменевтика на идентитети (2006), Теорија на книжевноста (2008), Демонот на толкувањето (2009), Македонски искушенија и други огледи (2012), Отворена поетика (2016), Македонскии волнени времиња (интервјуа, 2017), Балкански наративи (2018), Поредокот на слободата (2019). Има приредено неколку антологии (македонски и светски расказ, поезија и есеј) и хрестоматии: Теорија на интертекстуалноста, Поетика и херменевтика, Дијалог на интерпретации, Балканска слика на светот, Поимник на книжевната теорија. Приредувач е пет тома на проектот Интерпретации.