Predrag Bjelosevic
Bosnia and Herzegovina

Predrag Bjelosevic
Predrag Bjelošević is a poet, storyteller, translator and playwright from Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska entity. He studied economics, literature and directing. He holds a Master's degree in directing from the National Academy of Motion Picture and Theater Arts in Sofia from 2009. From 1993 till 2019 he was the director and artistic director of the Children's Theater of Republika Srpska in Banja Luka. Predrag Bjelošević has been the president of the Writers' Association of Republika Srpska since 2016. He has been a full member of the Academy of Slavonian Art and Literature in Varna since 2014. He is a member of the editorial board of the Literary Newspaper of the Serbian Writers' Association. Holder of High Recognition: Order of Njegos II Order for the Promotion of Culture and Arts of Republika Srpska.
He has published eleven books of poetry, two books of short stories and four books of poems for children. Predrag Bjelošević's poetry has been translated into multiple languages and his books of selected poems have been published in the Italian Il linguaggio del silenzio (The Speech of Silence) in Naples in 1982; in French Le RZ, Paris in 2002, and in Macedonia in Skopje, Under Crown on Rotten Wood (Under Treetop Trees) 2010.
He has won literary awards: Trebinje Poetry Evenings (SR BiH, 1978); Seal of the City of Srem-Karlovac, 1997, Republic of Serbia; Pavle Marković Adamov, for best book of short stories in the Serbian language, 2010, Republic of Serbia; Flying Pen, All-Slovenian Literary Prizes for Complete Poetry, Academy of Slovenian Art and Literature, Varna 2014. Bulgaria; Annual Awards of the Writers' Association of Republika Srpska for 2013; Poetry Literature Awards for Children Nasiha Kapidzic Hadzic "Embroidered Bridge", 2014; International Children's Literature Awards Prince of the Children's Empire in 2017; Blagodarnica Plaque Awards - for Children's Literature, East Sarajevo 2018, and the "Šušnjar" Prize for their entire poetic work, 2019.
He translated poetry from Russian into Serbian, as well as several plays for children. His dramas and dramatizations have been performed in Republika Srpska, Serbia and Bulgaria.

Предраг Бјелошевић, пјесник, приповједач, преводилац и драмски писац. Студирао економију, књижевност и режију. Магистрирао режију на Националној академији за филмску и театарску умјетност у Софији 2009. Предраг Бјелошевић је од 1993. г. до 2019. обављао посао директора и умјетничког директора Дјечијег позоришта Републике Српске у Бањој Луци. Предсједник је Удружења књижевника Републике Српске од 2016. године. Редовни је члан Академије словенске умјетности и књижевности у Варни од 2014. године. Члан је редакције «Књижевних новина» Удружења књижевника Србије. Носилац високог признања: Орден Његоша II реда за промоцију културе и ум- јетности Републике Српске.
Објавио једанаест књига поезије за одрасле, двије књиге кратких прича и четири књиге пјесама за дјецу. Поезија Предрага Бјелошевића је превођена је на многе језике, а објављене су му књиге изабраних пјесама на италијанском Il linguaggio del silenzio (Говор тишине), у Напуљу 1982. године; на француском Ле РЖ , Париз 2002. године и на македонском у Скопљу, Под круната на гнилото дрво (Под крошњом трошног дрвета) 2010.
Добитник је књижевних награда: Требињске вечери поезије (СР БиХ, 1978); Печат вароши сремско- карловаче,1997, Република Србија;Павле Марковић Адамов, за најбољу књигу кратких прича на српском језику, 2010, Република Србија; Летеће перо, свесловенске књижевне награде за цјелокупно пјесничко дјело, Академије словенске умјетности и књижевности из Варне 2014. Бугарска; Годишње награде Удружења књижевника Републике Српске за 2013; Пјесничке награде за књижевност за дјецу Насиха Капиџић Хаџић "Везени мост", за 2014. годину; Међународне награде за дјечију књижевност Принц дјечијег царства 2017. године; Награде Плакета Благодарница – за дјечију књижевност, Источно Сарајево 2018. године, те награде „Шушњар» за цјелокупно пјесничко дјело, 2019. године.
Са руског језика преводио поезију на српски, као и неколико драма за дјецу. Драме и драматизације извођене су му у Републици Српској, Србији и Бугарској.